<strike id="lzvdf"></strike>
<span id="lzvdf"></span>
<span id="lzvdf"></span><strike id="lzvdf"><video id="lzvdf"><ruby id="lzvdf"></ruby></video></strike>
<strike id="lzvdf"><i id="lzvdf"></i></strike>
<strike id="lzvdf"></strike><span id="lzvdf"></span> <span id="lzvdf"><video id="lzvdf"></video></span>
<strike id="lzvdf"><video id="lzvdf"><ruby id="lzvdf"></ruby></video></strike><span id="lzvdf"><dl id="lzvdf"><ruby id="lzvdf"></ruby></dl></span><span id="lzvdf"></span>
<span id="lzvdf"></span>
<strike id="lzvdf"></strike>
<span id="lzvdf"></span>

Spole?nost VMware poskytuje technologie cloud computingu a?slu?by virtualizace platforem a?umo?ňuje svym firemním zákazník?m bezpe?né p?ipojení, správu a?automatizaci jejich digitálních infrastruktur. Následující oznámení o?ochraně osobních údaj? popisují, jak r?zné tymy ve spole?nosti VMware mohou shroma??ovat, pou?ívat, sdílet a?ukládat osobní údaje.

Toto oznámení popisuje osobní údaje, které shroma??ujeme za ú?elem správy na?eho podnikání a?na?ich vztah? se zákazníky, náv?těvníky a?ú?astníky akcí.

Toto oznámení vysvětluje, jak pou?íváme soubory cookie a?podobné technologie, kdy? jste s?námi v?kontaktu prost?ednictvím na?ich web?.

Pokud jste obyvatelem státu Kalifornie, vysvětluje toto oznámení, jaká máte práva na ochranu osobních údaj? a?jak je m??ete uplatnit.

Toto oznámení se tyká osobních údaj?, které shroma??ujeme o?uchaze?ích o?práci v?souvislosti s?náborem zaměstnanc?.

Toto oznámení se tyká údaj?, které shroma??ujeme v?souvislosti s?nasazením na?ich produkt? a?slu?eb u?na?ich zákazník?.

Toto prohlá?ení vysvětluje, jaké typy údaj? jsou shroma??ovány prost?ednictvím nabídky ?e?ení Workspace ONE UEM od u?ivatel? zákazník? a?z?jejich za?ízení.

Datum ú?innosti: 1. ?ervence 2019

?

GLOBáLNí OZNáMENí SPOLE?NOSTI VMWARE O?OCHRANě OSOBNíCH úDAJ?

Spole?nost VMware, Inc., se sídlem ve Spojenych státech a?spole?nosti její skupiny, sou?ást skupiny Dell Family (?spole?nost VMware“, ?my“, ?nám“ a ?na?e“), se zavázaly chránit soukromí osob, které jsou s?námi v?kontaktu, nap?íklad?náv?těvník? na?ich webovych stránek, zákazník?, obchodních partner?, koncovych u?ivatel? a?ú?astník? akcí (?vy“ a??va?e“). Toto oznámení o?ochraně osobních údaj? obecně popisuje r?zné zp?soby, jakymi spole?nost VMware shroma??uje, pou?ívá a?sdílí osobní údaje, kdy?:

 • Nav?tívíte jakékoli na?e webové stránky, stránky sociálních sítí, mobilní aplikace spole?nosti VMware (které odkazují na toto oznámení o?ochraně osobních údaj?), online reklamy, marketingová sdělení (na?e ?online funkce“) pracujete s?nimi nebo je pou?íváte.
 • Nav?tívíte jakékoli na?e akce, prodejní, marketingové ?i jiné aktivity offline (na?e ?offline funkce“), pracujete s?nimi nebo je pou?íváte.
 • Zakoupíte a?pou?íváte produkty a?slu?by spole?nosti VMware (v?etně mobilních aplikací), které byly nasazeny některym z?na?ich firemních zákazník?, nap?íklad va?ím zaměstnavatelem (na?e ?slu?by“).

Kdy? se odkazujeme na jakékoli kombinace vy?e uvedenych pojm?, pou?íváme pojem ?funkce“.


Toto oznámení se obecně nevztahuje na osobní údaje, které shroma??ujeme automaticky v?souvislosti s?va?ím pou?íváním slu?eb spole?nosti VMware. Dal?í informace o?údajích, které spole?nost VMware shroma??uje a?pou?ívá v?souvislosti se zaji??ováním slu?eb, najdete v?Oznámení spole?nosti VMware o?ochraně osobních údaj? v?souvislosti s?produkty a?slu?bami.


V?souvislosti se zaji??ováním zvlá?tních funkcí m??e spole?nost VMware poskytovat ?za běhu“ dal?í oznámení nebo doplňující informace o?na?ich postupech shroma??ování, pou?ívání a?sdílení údaj?. Tato oznámení mohou doplňovat toto oznámení o?ochraně osobních údaj? nebo objasňovat postupy ochrany osobních údaj? spole?nosti VMware za popsanych okolností nebo vám mohou poskytovat dal?í mo?nosti vyběru, jak má spole?nost VMware va?e údaje zpracovávat.

Máte-li k?tomuto oznámení o?ochraně osobních údaj? jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese privacy@vmware.com.

OBSAH

?Osobní údaje“ jsou údaje, které identifikují osobu nebo se tykají identifikovatelné osoby. Spole?nost VMware a?poskytovatelé slu?eb, kte?í jsou t?etími stranami, shroma??ují osobní a?dal?í údaje z?r?znych zdroj?, které obecně spadají do následujících kategorií:

 • údaje, které nám poskytnete v?rámci na?í komunikace s?vámi a?va?eho pou?ívání funkcí;
 • údaje, které od vás shroma??ujeme automaticky v?souvislosti s?va?ím pou?íváním online funkcí (informace o?údajích, které shroma??ujeme automaticky v?souvislosti se slu?bami, najdete v?Oznámení spole?nosti VMware o?ochraně osobních údaj? v?souvislosti s?produkty a?slu?bami);
 • údaje ze zdroj? t?etích stran a?od p?idru?enych spole?ností.

údaje z?těchto r?znych zdroj? m??eme zkombinovat pro ú?ely stanovené v?tomto oznámení o?ochraně osobních údaj?.

 1. údaje shroma??ované od vás.

 2. Shroma??ujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete (v?etně údaj?, které poskytnete na?im poskytovatel?m slu?eb a?dal?ím stranám shroma??ujícím je na?ím jménem). Osobní údaje shroma??ujeme nap?íklad tehdy, kdy? si něco objednáte, zaregistrujete se nebo si vy?ádáte informace o?produktech, slu?bách ?i aplikacích spole?nosti VMware, p?ihlásíte se k?odběru marketingovych sdělení, po?ádáte o?podporu, vyplníte pr?zkum, poskytnete zpětnou vazbu k?produktu nebo se zaregistrujete na akci ?i webiná? spole?nosti VMware. Osobní údaje od vás m??eme získávat také offline, nap?íklad p?i va?í náv?těvě některé z?na?ich akcí, p?i telefonních hovorech s?obchodními zástupci nebo p?i kontaktování zákaznické podpory.

  Osobní údaje, které shroma??ujeme, mohou obsahovat kontaktní údaje (nap?íklad va?e jméno, adresu, telefonní ?íslo nebo e-mailovou adresu), profesní údaje (nap?íklad?název va?eho pracovního místa, oddělení nebo pracovní pozice), u?ivatelské identifikátory a?hesla a?preference tykající se zp?sobu kontaktování. Dále shroma??ujeme údaje, které se nám rozhodnete poskytnout p?i ?ádosti o?informace nebo p?i vyplňování polí s?neformátovanym textem v?na?ich formulá?ích (nap?íklad?p?i registraci na akci, zpětné vazbě k?produktu nebo reakci na ?ádost o?ú?ast v?pr?zkumu), a?p?ípadně také informace o?povaze va?í ?ádosti ?i sdělení. Kromě toho m??eme shroma??ovat osobní údaje, které zp?ístupníte prost?ednictvím panel? zpráv, funkcí chatu, blog? a?dal?ích slu?eb nebo platforem, ve kterych lze zve?ejňovat informace a?materiály (v?etně slu?eb a?platforem t?etích stran).

  P?i nákupu od spole?nosti VMware m??eme také shroma??ovat faktura?ní a?transak?ní údaje.

 3. údaje shroma??ované automaticky

 4. Spole?nost VMware shroma??uje v?souvislosti se svymi online funkcemi údaje vyplyvající z?pou?ívání technologií, k?nim? pat?í soubory cookie, pixelové zna?ky, vlo?ené adresy URL, elektronické komunika?ní protokoly, tla?ítka a?nástroje. Typy technologií pou?ívané spole?ností VMware se mohou v?pr?běhu ?asu měnit v?návaznosti na to, jak se tyto technologie vyvíjejí. Toto oznámení o?ochraně osobních údaj? a?na?e oznámení o?souborech cookie obsahují informace, jak pou?íváme soubory cookie a?dal?í podobné technologie sledování.


  Online funkce:
  Automaticky shroma??ujeme ur?ité údaje, kdy? pou?íváte na?e online funkce, p?istupujete k?nim nebo s?nimi pracujete, co? platí také pro na?e online reklamy a?marketingová sdělení. Tyto údaje nemusí nezbytně p?ímo prozrazovat va?i identitu, ale mohou zahrnovat jedine?ná identifika?ní ?ísla a?dal?í informace o?konkrétním za?ízení, které pou?íváte, jako je model hardwaru, verze opera?ního systému, webovy prohlí?e? (nap?íklad?Firefox, Safari nebo Internet Explorer), adresa IP / adresa MAC / identifikátor za?ízení, informace o?událostech za?ízení (nap?íklad?zhroucení systému, ?innost systému a?nastavení hardwaru, jazyk prohlí?e?e, datum/?as va?eho po?adavku a?odkazující adresa URL), obecná geografická poloha (nap?íklad poloha na úrovni země nebo města) a?dal?í technické údaje, které jednozna?ně identifikují vá? prohlí?e?. M??eme také shroma??ovat informace o?tom, jak va?e za?ízení pracovalo s?na?imi online funkcemi, nap?íklad informace o?nav?tívenych stránkách a?dal?í statistické údaje.


  Slu?by spole?nosti VMware:
  V?souvislosti s?nasazením ur?itych slu?eb ve va?í organizaci m??e spole?nost VMware automaticky shroma??ovat údaje tykající se va?eho pou?ívání těchto slu?eb. Dal?í informace o?typech údaj?, které spole?nost VMware shroma??uje a?pou?ívá v?souvislosti se zaji??ováním slu?eb, najdete v?Oznámení spole?nosti VMware o?ochraně osobních údaj? v?souvislosti s?produkty a?slu?bami.

  Jste-li jednotlivym u?ivatelem slu?eb spole?nosti VMware a?po?adujete-li dal?í informace o?na?ich postupech p?i shroma??ování údaj? ze slu?eb nasazenych va?í organizací, obra?te se na svého správce IT.

 5. údaje ze zdroj? t?etích stran a?od p?idru?enych spole?ností

 6. Pokud to nezakazují platné zákony, m??eme o?vás p?íle?itostně získávat údaje ze zdroj? t?etích stran, nap?íklad z?ve?ejnych databází, od prodejc? a?distribu?ních partner?, partner? v?rámci spole?nych marketingovych iniciativ a?z?platforem sociálních sítí, nebo jiné ve?ejně dostupné údaje. údaje o?vás m??eme získávat rovně? od na?ich p?idru?enych spole?ností, k?nim? pat?í spole?nosti Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks a?VirtuStream (?skupina Dell Family“), a?v?rozsahu pot?ebném pro prodej a?marketing na?ich spole?nych produkt? a?slu?eb i?od jimi ur?enych partner?.

  Mezi typy údaj?, které m??eme obdr?et z?jinych zdroj?, pat?í ú?etní údaje, informace o?pracovní roli a?ve?ejně dostupny pracovní profil, informace o?slu?bách a?podpo?e, informace o?va?ich zájmech a?preferencích v?souvislosti s?produkty a?slu?bami, zvyklosti p?i procházení webovych stránek, informace o?zobrazení stránek od některych obchodních partner?, s?nimi? provozujeme slu?by pod spole?nou zna?kou nebo v?rámci spole?né nabídky, a?údaje o?úvěrové historii z?úvěrovych registr?. Tyto údaje m??eme pou?ívat spolu s?va?imi kontaktními údaji, profesními údaji a?transak?ní historií spole?nosti VMware pro ú?ely stanovené v?tomto oznámení o?ochraně osobních údaj?, nap?íklad?pro zlep?ování p?esnosti na?ich záznam?, lep?í pochopení vás a?va?ich preferencí, poskytování relevantního marketingu a?podpory nebo odhalování podvod? a?jejich p?edcházení.

Spole?nost VMware pou?ívá osobní údaje, které shroma??uje, pro následující ú?ely (pokud nejsou jinak omezeny platnymi zákony). Informace o?tom, jak spole?nost VMware sdílí osobní údaje, najdete v??ásti III.

Reakce na po?adavky a?zpracování transakcí / zapojení se do transakcí: Spole?nost VMware m??e pou?ívat osobní údaje, aby mohla reagovat na va?e po?adavky nebo vám poskytnout po?adované informace. Spole?nost VMware m??e také pou?ívat osobní údaje, jako jsou finan?ní údaje, údaje o?platebních kartách a?údaje o?platbách, aby mohla zpracovat va?e transakce.

Zaji?tění poskytování slu?eb a?správy ú?tu: Spole?nost VMware m??e pou?ívat osobní údaje, aby vám mohla poskytovat slu?by, spravovat vá? ú?et a?komunikovat s?vámi o?va?em pou?ívání na?ich slu?eb. To m??e zahrnovat správu stahování produkt?, aktualizací a?oprav, poskytování podpory a?doporu?ení a?rozesílání jinych sdělení tykajících se správy nebo ú?tu, v?etně poznámek k?verzi softwaru. Spole?nost VMware bude také pou?ívat osobní údaje pro zaji?tění poskytování slu?eb, co? m??e zahrnovat sledování nárok?, ově?ování shody, ?ízení p?ístupu ke slu?bám a?udr?ování zabezpe?ení a?provozní integrity infrastruktury IT spole?nosti VMware a?na?ich slu?eb. Informace o?údajích, které spole?nost VMware shroma??uje v?souvislosti s?va?ím pou?íváním slu?eb a?za ú?elem provozování slu?eb, najdete v?Oznámení spole?nosti VMware o?ochraně osobních údaj? v?souvislosti s?produkty a?slu?bami.

Usnadnění a?vyhodnocení pou?ívání online funkcí: Spole?nost VMware m??e pou?ívat osobní údaje, aby vám mohla poskytovat online funkce, usnadňovat vám jejich pou?ívání (nap?íklad?zjednodu?ovat navigaci a?proces p?ihla?ování, zachovávat informace mezi jednotlivymi relacemi a?zdokonalovat zabezpe?ení), zlep?ovat jejich kvalitu, vyhodnocovat reak?ní doby stránek a?ur?ovat obsah.

Zlep?ování na?ich funkcí: Spole?nost VMware pou?ívá osobní a?dal?í údaje, které od vás shroma??uje, aby lépe porozuměla svym zákazník?m, u?ivatel?m a?náv?těvník?m svych webovych stránek a?zp?sobu, jak pou?ívají funkce a?pracují s?nimi, v?etně jejich u?ivatelské zku?enosti. Spole?nost VMware pou?ívá tyto údaje k?poskytování p?izp?sobeného prost?edí, implementaci po?adovanych preferencí, zlep?ování kvality a?spolehlivosti, odhalování problém?, zdokonalování funkcí a?související u?ivatelské zku?enosti nebo nabízení doporu?ení.

Zlep?ování p?esnosti na?ich záznam?: Osobní údaje, které obdr?íme od vás nebo t?etích stran, m??eme pou?ít k tomu, abychom vám lépe porozuměli nebo abychom zachovali ?i zlep?ili p?esnost záznam?, které o vás uchováváme.

Poskytování podpory: Spole?nost VMware pou?ívá osobní a?dal?í údaje, které od vás shroma??uje, v?kombinaci s?dal?ími údaji, které p?ípadně m??e mít, aby vám mohla poskytovat podporu v?souvislosti s?na?imi funkcemi.

Zve?ejňování referencí: Spole?nost VMware m??e osobní údaje pou?ít ke zve?ejňování referencí tykajících se online funkcí. P?ed zve?ejněním reference vás po?ádáme o?souhlas s?pou?itím va?eho jména a?reference. Kdykoli m??ete po?ádat o aktualizaci nebo odstranění va?í reference zasláním ?ádosti uvádějící va?e jméno, umístění reference a kontaktní údaje.

Marketing: Spole?nost VMware bude údaje získané od vás, z?va?ich interakcí se spole?ností VMware a?s?funkcemi a?od zdroj? t?etích stran pou?ívat, aby vám mohla poskytovat marketingová a?propaga?ní sdělení, cílit reklamu a?marketing, mě?it ú?innost marketingovych a?propaga?ních kampaní, aby lépe porozuměla vám a?va?im preferencím a?aby mohla p?edstavovat a?propagovat své produkty a?slu?by. Ná? marketing bude probíhat v?souladu s?va?imi reklamními/marketingovymi preferencemi a?platnymi zákony.

Zabezpe?ení: Spole?nost VMware m??e osobní údaje vyu?ít k lep?ímu monitorování, p?edcházení a odhalování podvod?, zdokonalování zabezpe?ení, sledování a ově?ování identity ?i p?ístupu a potírání spamu nebo jiného ?kodlivého softwaru a bezpe?nostních rizik.

Kontrola kvality a ?kolení: Spole?nost VMware m??e osobní údaje pou?ít pro ú?ely kontroly kvality tykající se funkcí a ?kolení personálu.

Sociální sítě t?etích stran: Spole?nost VMware m??e osobní údaje pou?ít ke komunikaci prost?ednictvím sociálních sítí t?etích stran (v?souladu s?podmínkami pou?ívání dané sítě).

Konference a akce: Spole?nost VMware a?na?i partne?i mohou osobní údaje pou?ít k informování o na?ich akcích a?akcích na?ich partner?. Po akci vás m??e spole?nost VMware kontaktovat v?souvislosti s?akcí a?souvisejícími produkty a?slu?bami, a?pokud to povolují zákony, m??e sdílet informace o?va?í ú?asti s?va?í spole?ností a?na?imi sponzory konferencí a?partnery. Pokud vás partner nebo sponzor konference p?ímo po?ádá o?va?e osobní údaje na svém stánku nebo p?i své prezentaci, bude s?nimi nakládáno v?souladu s?jeho postupy ochrany osobních údaj?. Doporu?ujeme vám p?e?íst si postupy ochrany osobních údaj? těchto partner? a?sponzor?.

Provozování online komunit a?blog?: Osobní a?jiné údaje, které zp?ístupníte prost?ednictvím panel? zpráv, funkcí chatu, blog? a?dal?ích slu?eb nebo platforem, v?nich? lze zve?ejňovat informace a?materiály, m??eme pou?ívat k?vytvá?ení fór, na nich? vy a?na?i zákazníci m??ete diskutovat o?funkcích spole?nosti VMware, a?dále také k?reakcím na va?e ?ádosti, poskytování podpory, zlep?ování na?ich funkcí nebo jakymkoli jinym ú?el?m stanovenym v?tomto oznámení o?ochraně osobních údaj?. Ve?keré informace, které jsou na těchto fórech zp?ístupněny, se stávají informacemi ve?ejnymi, a?mohou se proto objevit na ve?ejnosti, nap?íklad pomocí vyhledáva?? nebo jinych ve?ejně dostupnych platforem, a?mohou byt ?procházeny“ nebo prohledávány t?etími stranami. Mohou je také ?íst, shroma??ovat nebo pou?ívat ostatní u?ivatelé a?zasílat vám na základě nich nevy?ádané zprávy. Nezve?ejňujte tedy ?ádné informace, které nechcete odhalit ?iroké ve?ejnosti.

Vzdělávání a ?kolení: Pokud se p?ihlásíte k?certifika?nímu kurzu nebo seminá?i spole?nosti VMware, spole?nost VMware pou?ije va?e osobní údaje k?jejich jednodu??ímu absolvování. Pokud certifika?ní kurz nebo seminá? uhradila va?e organizace, m??e spole?nost VMware tuto organizaci informovat o?stavu kurzu ?i seminá?e, co? vám musí p?edem oznámit.

Ochrana na?ich zaměstnanc? a?prostor: Spole?nost VMware m??e osobní údaje pou?ít dle pot?eby k?ochraně zdraví a?bezpe?nosti svych zaměstnanc? a?náv?těvník?, prostor, majetku a?dal?ích práv. Pokud nav?tívíte některé z?na?ich pracovi??, v?zájmu zaji?tění bezpe?nosti daného pracovi?tě m??ete byt vyfotografováni nebo zachyceni kamerou.

Jiné legitimní obchodní ú?ely: Va?e osobní údaje m??eme v?nezbytnych p?ípadech pou?ívat pro jiné legitimní ú?ely, jako je ochrana d?věrnych nebo vlastnickych informací spole?nosti VMware.

Dbáme na to, aby k?va?im osobním údaj?m měly p?ístup pouze osoby, které je skute?ně pot?ebují k?vykonu svych úkol? a?povinností, a?abychom je sdíleli s?t?etími stranami, které k?nim mají p?ístup z?legitimního d?vodu. Osobní údaje o?vás m??eme sdílet s?t?etími stranami za následujících okolností:

 • Poskytovatelé slu?eb: Va?e údaje m??eme sdílet s?t?etími stranami, jako jsou dodavatelé, konzultanti, obchodní zástupci a?dal?í poskytovatelé slu?eb, kte?í pracují na?ím jménem. Pat?í mezi ně i?prodejci a?poskytovatelé slu?eb, kte?í nám pomáhají s?marketingem, fakturací, zpracováním plateb platebními kartami, analyzou dat a?p?ehledy, technickou podporou a?slu?bami zákazník?m. Pokud v?tomto nebo v?některém z?na?ich dal?ích oznámení o?ochraně osobních údaj? není uvedeno jinak, nesdílíme ?ádné va?e osobní údaje se t?etími stranami pro jejich vlastní propaga?ní ú?ely a?ani jim je pro tyto ú?ely neprodáváme a?nepronajímáme a?vzájemně je s?nimi nevyměňujeme.

 • Obchodní partne?i: Va?e údaje m??eme poskytovat na?im distributor?m nebo dal?ím prodejc?m s?cílem vyhovět po?adavk?m na produkty a?informace, efektivně zajistit jednotnou podporu a?poskytnout zákazník?m ?i potenciálním zákazník?m informace o?spole?nosti VMware a?jejích produktech a?slu?bách. Spole?nost VMware se m??e p?íle?itostně zapojit do spole?ného prodeje nebo propagace produkt? s?vybranymi obchodními partnery. Pokud zakoupíte spole?ně nabízeny produkt, propagaci ?i slu?bu nebo o?ně vyslovně vyjád?íte zájem, m??eme s?těmito partnery sdílet p?íslu?né osobní údaje.

  Upozorňujeme, ?e spole?nost VMware nemá mo?nost ovlivňovat pou?ívání těchto informací na?imi obchodními partnery. Na?i partne?i sami zodpovídají za to, jak takto shromá?děné osobní údaje pou?ívají a?jak vás o?tom informují. Chcete-li získat dal?í informace o?tom, jak p?íslu?ny partner nakládá s?va?imi osobními údaji, doporu?ujeme vám p?e?íst si jeho zásady ochrany osobních údaj?.

 • Spole?nosti p?idru?ené ke spole?nosti VMware a?skupina Dell Family: Va?e údaje m??eme sdílet s?na?imi mate?skymi, dce?inymi nebo p?idru?enymi spole?nostmi (v?etně skupiny Dell Family). Tyto údaje mohou byt sdíleny a?pou?ívány k?poskytování slu?eb a?podpory, nabízení doporu?ení pro optimalizaci pou?ívání produkt? a?slu?eb, poskytování informací zákazník?m a?potenciálním zákazník?m o?sortimentu nabízenych produkt? a?slu?eb a?dal?ím ú?el?m uvedenym v?tomto oznámení o?ochraně osobních údaj?.

 • ?ivotně d?le?ité zájmy: údaje m??eme zp?ístupnit jakékoli straně, pokud se budeme domnívat, ?e je to nezbytné pro ochranu ?ivotně d?le?itych zájm? jakékoli osoby.

 • Dodr?ování zákon? nebo na?ízení p?íslu?nych donucovacích orgán?, regula?ních orgán?, státních ú?ad?, soud? nebo t?etích stran: údaje m??eme zve?ejnit p?i p?esvěd?ení, ?e je to nezbytné, nebo ?e to vy?aduje (i) zákon ?i p?edpis v souladu se zákonnym postupem nebo ?ádostí vlády (v?etně odpovědí ve?ejnym orgán?m pro naplnění po?adavk? národní bezpe?nosti ?i prosazování práva), nebo (ii) vykon, zaji?tění ?i obrana na?ich zákonnych práv.

 • P?evody podnik?: Va?e údaje m??eme sdílet nebo p?edávat v souvislosti nebo během jednání o p?ípadné fúzi, prodeji majetku spole?nosti, financování, akvizici, likvidaci, reorganizaci podniku ?i v souvislosti s obdobnymi ?innostmi. Jakéhokoli p?ípadného kupujícího budeme informovat, ?e va?e údaje lze pou?ívat pouze v?souladu s?tímto oznámením o?ochraně osobních údaj?.

 • S va?ím souhlasem: S?va?ím souhlasem m??eme va?e osobní údaje zp?ístupnit za jakymkoli ú?elem.

Osobní údaje, v?etně osobních údaj? shroma??ovanych v?Evropském hospodá?ském prostoru (?EHP“) nebo ve ?vycarsku, m??eme my, na?i poskytovatelé slu?eb, partne?i a?p?idru?ené spole?nosti p?edávat, uchovávat a?zpracovávat ve Spojenych státech a?p?ípadně i?v?dal?ích zemích, jejich? zákony o?ochraně osobních údaj? se li?í od zákon? ve va?í zemi, nap?íklad?v Kanadě, na Filipínách, v?Singapuru, Indii, Austrálii a?Izraeli. Zákony některych z?těchto zemí nepova?uje Evropská komise za dostate?né. Va?e osobní údaje budeme chránit v?souladu s?tímto oznámením o?ochraně osobních údaj? v?ude tam, kde budou zpracovávány, a?u?iníme odpovídající smluvní ?i jiná opat?ení k?ochraně p?íslu?nych osobních údaj? v?souladu s?platnymi zákony. K?těmto opat?ením pat?í zavedení standardních smluvních dolo?ek Evropské komise pro p?edávání osobních údaj? ze strany spole?ností na?í skupiny se sídlem v?EHP jinym spole?nostem na?í skupiny. Na?e Standardní smluvní dolo?ky mohou byt poskytnuty na vy?ádání. Podobná bezpe?nostní opat?ení jsme zavedli i?u?na?ich poskytovatel? slu?eb, partner? a?p?idru?enych spole?ností. V?souvislosti s?rolí spole?nosti VMware jako zpracovatele zákaznického obsahu budou pro jakákoli p?edávání osobních údaj? platit na?e závazná podniková pravidla.

Spole?nost VMware dodr?uje (a?vy?aduje od svych poskytovatel? slu?eb, aby dodr?ovali) p?íslu?ná organiza?ní a?technická opat?ení ur?ená k?ochraně zabezpe?ení a?d?věrnosti ve?kerych osobních údaj?, které zpracováváme. V?závislosti na povaze údaj? a?rozsahu zpracování pou?ívá spole?nost VMware nap?íklad fyzické ?ízení p?ístupu, ?ifrování, internetové brány firewall, detekci vniknutí a?monitorování sítě. Zaměstnanci spole?nosti VMware, kte?í mohou mít p?ístup k?osobním údaj?m, jsou povinni zachovávat jejich d?věrnost. ?ádné bezpe?nostní postupy ani protokoly v?ak nikdy nemohou zaru?it 100% bezpe?nost, a?proto doporu?ujeme, abyste p?i poskytování osobních informací p?es internet byli nanejvy? opatrní a?pou?ívali snadno dostupné nástroje ochrany online, jako jsou internetové brány firewall, antivirové a?antispywarové programy a?podobné technologie.

Právo na opravu nebo aktualizaci va?ich údaj?: Chcete-li opravit ?i aktualizovat osobní údaje, které jste nám poskytli, p?ihlaste se na stránky myvmware.com a?zaktualizujte sv?j profil.

?

Marketingová sdělení: P?íjem marketingovych sdělení spole?nosti VMware lze odhlásit v?centru odběr? spole?nosti VMware na adrese http://info.vmware.com/content/subscription. Odhlá?ení je mo?né provést i?kliknutím na odkaz ?Odhlásit“ ve v?ech marketingovych e-mailovych sděleních, která vám za?leme, p?ípadně vyplněním kontaktního formulá?e pro otázky ochrany osobních údaj?.

?

Dal?í práva pro ur?itá území: Máte-li místo pobytu na některém z?vybranych území (nap?íklad?v Evropském hospodá?ském prostoru), m??ete podle platného právního ?ádu vyu?ívat ur?itá práva na ochranu osobních údaj?. Va?i ?ádost vy?ídíme v?souladu s?platnymi zákony o?ochraně osobních údaj?. Je mo?né, ?e budeme pot?ebovat uchovat ur?ité údaje pro ú?ely uchovávání záznam? nebo dokon?ení transakcí, které jste zahájili p?ed podáním ?ádosti o?vymazání.

?

 • Právo neposkytnout souhlas nebo ho odvolat: Ke zpracování ur?itych osobních údaj? m??eme pot?ebovat vá? souhlas. V?takovém p?ípadě máte právo sv?j souhlas neposkytnout nebo jej kdykoli odvolat. To v?ak nemá vliv na zákonnost zpracování údaj? zalo?eného na udělení souhlasu je?tě p?ed jeho odvoláním.
 • Právo na p?ístup nebo p?enositelnost: M??ete mít právo na p?ístup k?osobním údaj?m, které o?vás máme v?dr?ení, a?za ur?itych omezenych okolností na získání těchto údaj?, abyste je mohli p?edat nebo p?enést k?jinému poskytovateli.
 • Právo na vymazání: Za ur?itych okolností m??ete mít právo na vymazání osobních údaj?, které o?vás máme v?dr?ení (nap?íklad pokud ji? nejsou pot?ebné pro ú?ely, pro které byly p?vodně shromá?děny).
 • Právo vznést námitku proti zpracování: M??ete mít právo po?ádat spole?nost VMware, aby p?estala zpracovávat va?e osobní údaje nebo vám zasílat marketingová sdělení.
 • Právo na opravu: M??ete mít právo po?ádat o?opravu ve?kerych nep?esnych nebo neúplnych osobních údaj?.
 • Právo na omezení zpracování: Za ur?itych okolností m??ete mít právo po?ádat o?omezení zpracování va?ich osobních údaj? (nap?íklad?pokud se domníváte, ?e osobní údaje, které o?vás máme v?dr?ení, nejsou p?esné nebo jsou uchovávány nezákonně).
 • Právo podat stí?nost u?místního ú?adu na ochranu osobních údaj?: M??ete mít právo podat stí?nost u?místního ú?adu na ochranu osobních údaj? nebo ekvivalentního regula?ního orgánu.

?

Pokud budete chtít uplatnit některé ze svych práv na ochranu osobních údaj?, vyplňte kontaktní formulá? pro otázky ochrany osobních údaj? a?my va?i ?ádost posoudíme podle platnych zákon?. Abychom mohli ochránit va?e soukromí a?bezpe?nost, m??eme p?ed vy?ízením va?í ?ádosti podniknout kroky k?ově?ení va?í toto?nosti.Dal?í informace o?svych právech jako obyvatele Kalifornie získáte v?oznámení spole?nosti VMware o?ochraně osobních údaj? pro Kalifornii.

?

Práva a?volby v?p?ípadech, kdy spole?nost VMware jedná jako zpracovatel: Na?i zákazníci mohou s?pou?itím ur?itych slu?eb spole?nosti VMware o?vás shroma??ovat osobní údaje. V?takovych p?ípadech tyto osobní údaje zpracováváme vyhradně jménem na?ich zákazník? a?jakákoli osoba, která se sna?í uplatnit svá práva, by měla sv?j dotaz zaslat nejprve na?emu zákazníkovi (správci).

Ná? právní základ shroma??ování a?pou?ívání vy?e uvedenych osobních údaj? závisí na dot?enych osobních údajích a?konkrétních okolnostech jejich shroma??ování, stejně jako na ú?elech, ke kterym jsou pou?ívány.

?

Osobní údaje v?ak od vás budeme obvykle shroma??ovat pouze v?p?ípadě, ?e je budeme pot?ebovat k?plnění smlouvy s?vámi nebo pokud bude zpracování v?na?em oprávněném zájmu a?nebudou nad ním p?eva?ovat va?e zájmy na ochranu osobních údaj? nebo základní práva a?svobody. V?některych velmi ojedinělych p?ípadech nám shromá?dění va?ich osobních údaj? m??e ukládat zákon nebo mohou byt zapot?ebí pro ochranu va?ich ?ivotně d?le?itych zájm? nebo zájm? jiné osoby.

?

Pokud vás po?ádáme o?poskytnutí osobních údaj? z?d?vodu dodr?ení zákonného po?adavku nebo plnění smlouvy s?vámi, budeme vás o?tom v?p?íslu?nou dobu srozumitelně informovat a?sdělíme vám, zda je poskytnutí va?ich osobních údaj? povinné ?i nikoli (stejně jako mo?né d?sledky jejich neposkytnutí).

?

Obdobně, pokud budeme shroma??ovat a?pou?ívat va?e osobní údaje v?souvislosti s?na?imi oprávněnymi zájmy (nebo zájmy jakékoli t?etí strany), budeme vás v?p?íslu?nou dobu ?i na vy?ádání srozumitelně informovat, jaké tyto oprávněné zájmy jsou.

?

Máte-li dotazy nebo pot?ebujete-li dal?í informace k?právnímu základu, z?něho? vychází na?e shroma??ování a?pou?ívání va?ich osobních údaj?, kontaktujte nás pomocí kontaktních údaj? uvedenych ní?e pod nadpisem ?Jak nás m??ete kontaktovat“.

?

Jak dlouho uchováváme va?e údaje: Osobní údaje, které od vás shromá?díme, budeme uchovávat pro opodstatněné pot?eby na?eho podnikání, p?ípadně dokud to bude nezbytné k?plnění ú?el? uvedenych v?tomto oznámení o?ochraně osobních údaj?, pokud del?í dobu uchování nebudou vy?adovat nebo povolovat zákony (nap?íklad pro daňové, právní, ú?etní ?i jiné ú?ely). Kdykoli m??ete po?ádat o?vymazání svych osobních údaj? (dal?í informace viz ?ást ?Va?e práva na ochranu osobních údaj? a?související volby“), p?i?em? va?i ?ádost zvá?íme v?souladu s?platnymi zákony.

?

Pokud ji? ke zpracování va?ich osobních údaj? nebudeme mít opodstatněnou pot?ebu na?eho podnikání, pak tyto údaje bu? vyma?eme, nebo anonymizujeme, a?pokud to nebude mo?né (nap?íklad proto, ?e va?e osobní údaje byly ulo?eny v?zálohovych souborech), budeme va?e osobní údaje bezpe?ně uchovávat a?izolovat je od jakéhokoli dal?ího zpracování a? do doby, kdy bude vymazání mo?né.

?

Děti: Na?e funkce nejsou ur?eny pro osoby mlad?í 16?let. Osobní údaje od těchto osob vědomě neshroma??ujeme. Pokud zjistíte, ?e nám osobní údaje poskytlo dítě, kontaktujte nás na adrese privacy@vmware.com. Jestli?e zjistíme, ?e nám osobní údaje poskytlo dítě mlad?í 14?let, podnikneme kroky k?jejich vymazání.

?

Automatizované rozhodování: Je pro nás samoz?ejmostí, ?e neprovádíme vyhradně automatizované rozhodování (v?etně profilování), které by vás mohlo právně nebo jinak vyznamně po?kodit. Automatizovaná rozhodnutí jsou rozhodnutí tykající se va?í osoby, která jsou ?iněna automaticky na základě po?íta?ového závěru (pomocí softwarovych algoritm?) bez posouzení ze strany ?lověka. Pokud se vás bude automatizované rozhodování tykat, jasně vám to v?daném okam?iku sdělíme a?budete mít právo rozhodnutí napadnout, vyjád?it sv?j názor a?po?adovat, a? rozhodnutí posoudí ?lověk.

?

Externí odkazy a?funkce sociálních sítí: Na?e funkce mohou nabízet odkazy nebo umo?ňovat propojení s?webovymi stránkami, slu?bami, sociálními sítěmi, aplikacemi nebo funkcemi sociálních sítí t?etích stran, jako jsou tla?ítka ?Sdílet“ nebo ?To se mi líbí“. Náv?těvou těchto stránek nebo kliknutím na tyto odkazy m??ete t?etí straně povolit shroma??ování a?pou?ívání va?ich osobních údaj?. Osobní údaje, které se rozhodnete těmto t?etím stranám poskytnout, nejsou p?edmětem tohoto oznámení o?ochraně osobních údaj?. Ne? s?takovymi t?etími stranami za?nete komunikovat nebo ne? jim poskytnete své osobní údaje, doporu?ujeme vám p?e?íst si jejich oznámení o?ochraně osobních údaj? a?podmínky pou?ívání, ve kterych se dozvíte, jak mohou byt va?e údaje shroma??ovány a?pou?ívány. Spole?nost VMware nemá vliv na postupy ochrany osobních údaj? těchto t?etích stran ani neschvaluje ?i nevydává ?ádná stanoviska ohledně webovych stránek, slu?eb, sociálních sítí ?i aplikací těchto t?etích stran.

?

Signály Do Not Track (Nesledovat): Některé internetové prohlí?e?e (nap?íklad?Internet Explorer, Firefox a?Safari) nabízejí mo?nost vysílat signály ?Do Not Track“ (nesledovat) nebo ?DNT“. Vzhledem k?tomu, ?e pro signály ?DNT“ nebyly p?ijaty jednotné normy, na?e online funkce v?sou?asné době signály ?DNT“ nezpracovávají ani na ně nereagují. Spole?nost VMware p?istupuje k?ochraně osobních údaj? a?smysluplnym mo?nostem volby s?ve?kerou vá?ností a?bude se sna?it pokra?ovat v?monitorování vyvoje technologie DNT pro prohlí?e?e a?implementace p?íslu?nych norem. Chcete-li se o?signálech ?DNT“ dozvědět více, p?ejděte na stránku ?All About Do Not Track“.

?

Změny v?tomto oznámení o?ochraně osobních údaj?: Spole?nost VMware bude toto oznámení o?ochraně osobních údaj? pravidelně revidovat a?aktualizovat v?reakci na měnící se právní, technické a?obchodní podmínky. P?i aktualizaci tohoto oznámení o?ochraně osobních údaj? uvedeme datum jeho poslední revize vy?e. Pokud v?tomto oznámení o?ochraně osobních údaj? nastanou podstatné změny, podnikneme p?íslu?né kroky, abychom vás informovali zp?sobem, ktery bude odpovídat vyznamu provedenych změn, a?to v?souladu s?platnymi zákony. Doporu?ujeme vám si toto oznámení o?ochraně osobních údaj? pravidelně pro?ítat, abyste měli p?ehled, jak spole?nost VMware chrání va?e údaje.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy tykající se tohoto oznámení o?ochraně osobních údaj?, m??ete nám napsat na e-mailovou adresu privacy@vmware.com nebo na po?tovní adresu: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.

国产亚洲综合视频在线