<strike id="lzvdf"></strike>
<span id="lzvdf"></span>
<span id="lzvdf"></span><strike id="lzvdf"><video id="lzvdf"><ruby id="lzvdf"></ruby></video></strike>
<strike id="lzvdf"><i id="lzvdf"></i></strike>
<strike id="lzvdf"></strike><span id="lzvdf"></span> <span id="lzvdf"><video id="lzvdf"></video></span>
<strike id="lzvdf"><video id="lzvdf"><ruby id="lzvdf"></ruby></video></strike><span id="lzvdf"><dl id="lzvdf"><ruby id="lzvdf"></ruby></dl></span><span id="lzvdf"></span>
<span id="lzvdf"></span>
<strike id="lzvdf"></strike>
<span id="lzvdf"></span>

V?eobecné

P?ed pou?itím webovych stránek spole?nosti VMware, Inc. a?jejích dce?inych spole?ností (dále souhrnně jen ?spole?nost VMware“) si pe?livě p?e?těte tyto podmínky pou?ití (dále jen ?podmínky“). P?ístupem, prohlí?ením nebo pou?íváním těchto webovych stránek potvrzujete, ?e jste si p?e?etli tyto podmínky, jste s?nimi srozuměni a vázáni a ?e budete dodr?ovat v?echny platné zákony a p?edpisy v?etně zákon? a p?edpis? Spojenych stát? vymezujících export a opakovany export, p?i?em? odchylení se od zákon? Spojenych stát? vymezujících export a opakovany export je zakázáno. Pokud s?těmito podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni tyto webové stránky pou?ívat. Tyto podmínky upravují va?e pou?ívání webovych stránek, obsahu (nap?. textu, údaj?, informací, softwaru, grafiky a?fotografií), které m??e spole?nost VMware prost?ednictvím webovych stránek zp?ístupnit (dále souhrnně jen ?materiály“), a?slu?by, které m??e spole?nost VMware prost?ednictvím webovych stránek poskytovat (dále souhrnně jen ?slu?by“). Webové stránky, materiály a?slu?by jsou v?těchto podmínkách souhrnně ozna?ovány jako ?webové stránky VMware“.

?

Na konkrétní materiály, informace, produkty, software nebo slu?by nabízené prost?ednictvím webovych stránek VMware se mohou vztahovat dal?í nebo odli?né podmínky a?sdělení. Na konkrétní materiály, informace, produkty, software nebo slu?by nabízené prost?ednictvím webovych stránek VMware se mohou vztahovat dal?í nebo odli?né podmínky a?sdělení. V?p?ípadě rozporu budou mít vy?e uvedené dal?í nebo odli?né podmínky p?ednost p?ed těmito podmínkami. Nahlédněte do p?íslu?né smlouvy nebo sdělení.

?

Tyto podmínky obsahují U?ivatelské podmínky pro ú?ast v?komunitě a?podmínky uvedené v? U?ivatelskych podmínkách pro ú?ast v?komunitě jsou do tohoto dokumentu za?leněny odkazem. Tyto podmínky spolu s?p?ípadnymi dal?ími podmínkami, se kterymi souhlasíte p?i pou?ívání ur?itych prvk? webovych stránek VMware, p?edstavují celé a?vyhradní?kone?né prohlá?ení smlouvy mezi vámi a?spole?ností VMware tykající se p?edmětné zále?itosti tohoto dokumentu, které nahrazuje v?echny p?ípadné p?edchozí dohody nebo ujednání mezi vámi a?spole?ností VMware tykající se této p?edmětné zále?itosti. Tyto podmínky a?vztah mezi vámi a?spole?ností VMware se budou ?ídit zákony státu Kalifornie, tak jako se jimi ?ídí smlouvy plně vyhotovené, uzav?ené a?plněné v?Kalifornii osobami s?trvalym pobytem v?Kalifornii, a?to bez ohledu na va?e skute?né bydli?tě. Ve?keré soudní spory vyplyvající z?těchto podmínek nebo pou?ívání webovych stránek VMware nebo s?nimi souvisejících budou p?edlo?eny federálním nebo státním soud?m se sídlem v?okrese Santa Clara v?Kalifornii, a?tímto se pro tyto ú?ely neodvolatelně pod?izujete vyhradní osobní soudní pravomoci těchto soud?. Pokud spole?nost VMware neuplatní nebo nevymáhá některé právo nebo ustanovení podle těchto podmínek, neznamená to, ?e se tohoto práva nebo ustanovení vzdává. Pokud soud s?p?íslu?nou pravomocí shledá, ?e některé ustanovení těchto podmínek je neplatné, souhlasíte i?p?esto s?tím, ?e tento soud se m??e pokusit uvést záměry va?e a?spole?nosti VMware v?platnost tak, jak je v?daném ustanovení uvedeno, a??e ostatní ustanovení těchto podmínek z?stanou platná a?ú?inná v?plném rozsahu. Tyto podmínky z?stanou platné a?ú?inné v?plném rozsahu bez ohledu na p?ípadné ukon?ení pou?ívání webovych stránek VMware z?va?í strany. Tyto podmínky se budou vykládat bez uplatnění striktního vykladu ve?prospěch ?i neprospěch vás nebo spole?nosti VMware. Tyto podmínky a?p?ípadná práva a?povolení poskytnutá podle nich nesmíte p?evést ani?postoupit. Spole?nost VMware je v?ak m??e postoupit bez omezení.

Pou?ívání softwaru

V?rozsahu, v?jakém spole?nost VMware zaji??uje stahování chráněného softwaru VMware nebo softwaru s?otev?enym zdrojovym kódem z?webovych stránek VMware (dále jen ?software“), je tento software chráněn p?íslu?nymi autorskymi právy, patentovymi a?dal?ími právy na du?evní vlastnictví, která jsou majetkem bu? spole?nosti VMware, nebo t?etí osoby – poskytovatele licence. P?ípadné pou?ití softwaru podléhá podmínkám p?íslu?né licen?ní smlouvy s?koncovym u?ivatelem nebo smlouvy o?softwaru s?otev?enym zdrojovym kódem.

?

Ve?keré zku?ební verze softwaru se poskytují ?TAK, JAK JSOU“ pouze pro ú?ely vyzkou?ení a?pro vnit?ní pot?ebu. Zku?ební verze softwaru nesmíte pou?ívat pro komer?ní ú?ely ani pro ú?ely vyvoje nebo vyroby. Kromě toho m??e byt zku?ební software ?asově omezeny a?po ur?ité době jej nebudete moci pou?ívat.

Ochranné známky

Spole?nost VMware si vyhrazuje ve?kerá práva na své ochranné známky, servisní známky a?loga, které spole?ně s?ochrannymi známkami, servisními známkami a?logy dce?inych spole?ností VMware budou dále souhrnně ozna?ovány jako ?ochranné známky VMware“.

?

?ádny zaměstnanec ani jiny zástupce spole?nosti VMware není oprávněn udělit povolení k?pou?ívání ochrannych známek VMware nebo poskytnout pokyny k?jejich pou?ití, pokud to není povoleno v?rámci formální písemné smlouvy. Jakykoli p?íslib nebo jiné prohlá?ení tykající se ochrannych známek VMware poskytnuty zaměstnancem spole?nosti VMware p?i chybějící formální písemné smlouvě tedy nelze pova?ovat za směrodatny.

?

Ochranné známky VMware jsou vysoce ceněnym du?evním vlastnictvím, a?proto spole?nost VMware p?ijme pot?ebné kroky k?tomu, aby je ochránila p?ed znehodnocením a?pou?íváním ochrannych známek t?etích osob, které jsou k?nerozeznání podobné ochrannym známkám VMware nebo které by mohly byt s?ochrannymi známkami VMware zaměněny.

?

Pokud formální písemná smlouva povoluje jednu nebo více ochrannych známek spole?nosti VMware, bude jejich pou?ití probíhat v?souladu s?pokyny zve?ejněnymi na adrese:
http://www.meimeng34.net/brand/portal/guidelines.html.

?

Spole?nost VMware nemá námitky proti pou?ívání ochrannych známek VMware (vyjma pou?ívání log), které odkazují konkrétně na produkty spole?nosti VMware. Av?ak p?i vyhradně referen?ním pou?ití ochrannych známek VMware, které je v?souladu s?tzv. doktrínou fair use, musí byt ochranné známky uváděny prostym textem. Pro odli?ení referen?ního pou?ití a?pou?ití poru?ujícího p?edpisy se obra?te na kvalifikovaného právníka.

?

Ve Spojenych státech by registrované ochranné známky VMware měly byt ozna?eny symbolem ??“, zatímco neregistrované ochranné známky VMware by měly mít ozna?ení ??“. Ochranné známky VMware je nutno pou?ívat jako p?ídavná jména, nikoli jako podstatná jména nebo slovesa.

Odkazování na webové stránky VMware

Odkazování na webové stránky VMware (v?etně interní nebo podp?rné stránky obsahující sou?ást webovych stránek VMware) musí byt písemně schváleno spole?ností VMware. Vyjimku tvo?í p?ípady, kdy je uděleno omezené, odvolatelné právo na vytvo?ení hypertextového odkazu na webové stránky pod podmínkou, ?e webové stránky s?tímto hypertextovym odkazem:

?

1.nevyu?ívají obsah webovych stránek VMware,
2.?nevyu?ívají logo VMware,
3.?nevyu?ívají framing webovych stránek VMware,
4.?neinformují klamně o?p?idru?enosti nebo jiném vztahu ke spole?nosti VMware,
5.?neinformují klamně o?p?ípadném souhlasu spole?nosti VMware,
6.?neobsahují obsah, ktery by mohl byt vykládán jako nezákonny, nevkusny, urá?livy nebo kontroverzní, a
7.?budou na po?ádání ze strany spole?nosti VMware ihned změněny tak, aby z?nich byl hypertextovy odkaz odstraněn.

Autorská práva

Není-li uvedeno jinak, vztahují se na obsah webovych stránek VMware autorská práva (c) 1998-2011 VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. V?echna práva vyhrazena.

?

Obsah webovych stránek VMware je chráněn podle americkych a?zahrani?ních zákon? o?autorskych právech. Nesmíte kopírovat ani distribuovat ?ádnou ?ást webovych stránek VMware, pokud to není nutné k?jejich prohlí?ení.

?

S?p?ípadnymi otázkami nebo p?ipomínkami se obra?te na spole?nost VMware

Odkazy na stránky t?etích stran

Odkazy na webové stránky t?etích stran uvedené na webovych stránkách VMware jsou poskytovány vyhradně pro va?e pohodlí. Pokud tyto odkazy pou?ijete, opustíte webové stránky VMware. Spole?nost VMware neschvaluje ani neposkytuje jakákoli prohlá?ení tykající se webovych stránek těchto t?etích osob a?není odpovědná za správnost informací, údaj?, názor?, rad nebo prohlá?ení, které tyto webové stránky obsahují. Spole?nost VMware nemá tyto stránky pod svou kontrolou a?není odpovědná za obsah jakychkoli stránek t?etích stran, odkaz? obsa?enych na webovych stránkách t?etích stran ani za jejich p?ípadné změny ?i aktualizace.

Dodr?ování p?edpis? proti softwarové kriminalitě a?soulad s?licencí

Spole?nost VMware pe?livě chrání své technologie a?dovoluje ostatním pou?ívat je na základě licen?ních smluv. Pou?ití nebo distribuce softwaru VMware bez povolení spole?nosti VMware p?edstavuje softwarové pirátství. Spole?nost VMware distribuuje a?prodává své vyrobky prost?ednictvím kanálové sítě distributor? a?prodejc? po celém světě. Spole?nost VMware nedistribuuje ani neprodává své vyrobky prost?ednictvím neautorizovanych kanál?, nap?. aukcí, systému P2P nebo prost?ednictvím nezákonnych webovych stránek pro stahování, které nabízejí generátory klí?e nebo sériového ?ísla. Pokud uva?ujete o?po?ízení ?i jste si ji? po?ídili software VMware některym z?těchto zp?sob?, pravděpodobně se jedná o?pirátsky software. Pot?ebujete-li pomoc s?vlastním neautorizovanym pou?íváním softwaru VMware nebo jeho neautorizovanym pou?íváním ze strany jiné osoby, obra?te se na spole?nost VMware zde.

?

Spole?nost VMware také chápe, ?e někte?í zákazníci mohou mít problém se správou svych softwarovych licencí. V?takovém p?ípadě m??e pomoci Tym spole?nosti VMware pro dodr?ování licencí tím, ?e zkontroluje záznamy o?pou?ití a?odsouhlasí je podle interních záznam? spole?nosti VMware o?oprávnění. Cílem tohoto programu je pou?it zákazníky spole?nosti VMware o?podmínkách jejich licencí u?spole?nosti VMware a?uvést záznamy o?oprávnění do souladu s?pou?íváním. S?p?ípadnymi otázkami nebo problémy tykajícími se pou?ívání ze strany va?í spole?nosti se obra?te na Tym spole?nosti VMware pro dodr?ování licencí na adrese licensecompliance@vmware.com.

Od?kodnění

Souhlasíte s?tím, ?e od?kodníte a?budete kryt spole?nost VMware, její mate?ské spole?nosti, dce?iné spole?nosti a?dal?í p?i?leněné spole?nosti (a?p?íslu?né p?edstavitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance nebo zástupce těchto subjekt?) p?ed v?emi p?ípadnymi ?alobami, odpovědností, ?kodami, ztrátami, náklady, vydaji a?platbami (mimo jiné v?etně p?imě?enych odměn za právnické slu?by), které mohou danym stranám vzniknout v?d?sledku nebo v?souvislosti s?pou?itím webovych stránek nebo poru?ením těchto podmínek z?va?í strany (nebo ze strany libovolné osoby pou?ívající vá? ú?et, po?íta? nebo software). Spole?nost VMware si vyhrazuje právo p?evzít vyhradní obhajobu a?kontrolu nad libovolnou zále?itostí, za kterou byste jinak měli poskytnout od?kodnění, a?v?takovém p?ípadě souhlasíte s?tím, ?e budete se spole?ností VMware spolupracovat na obhajobě takovych nárok?, a?v??ádném p?ípadě nesmíte bez písemného souhlasu spole?nosti VMware souhlasit s?jakymkoli vypo?ádáním, které by mělo vliv na spole?nost VMware.

Elektronická komunikace

Kdy? nav?těvujete webové stránky spole?nosti VMware nebo posíláte spole?nosti VMware e-maily, komunikujete s?ní elektronickou formou. M??eme vám odpovědět e-mailem nebo zve?ejněním oznámení na webovych stránkách spole?nosti VMware. Souhlasíte s?tím, ?e v?echna tato oznámení, zve?ejnění a?dal?í sdělení, která vám spole?nost VMware za?le elektronickou cestou, splňují v?echny zákonné nároky na to, aby tato komunikace byla ekvivalentní písemné formě.

Práva vlády USA

V?echny produkty a?publikace spole?nosti VMware jsou komer?ní povahy. Software, publikace a?softwarová dokumentace dostupná na webovych stránkách VMware p?edstavují ?komer?ní zbo?í“ tak, jak je tento termín definován v?ustanovení 48 C.F.R.§2.101, a?skládá se z??komer?ního po?íta?ového softwaru“ a??dokumentace komer?ního po?íta?ového softwaru“ tak, jak je tento termín definován v?ustanovení 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(1) a?48 C.F.R. §252.227-7014(a)(5) a?jak je pou?it v??ásti 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, p?ípadně 48 C.F.R. §227.7202. Podle ustanovení 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R.§252.227-7015, 48 C.F.R. §227.7202 a? 227.7202-4, 48 C.F.R. §52.227-19 a dal?í p?íslu?né odstavce federálního zákoníku (CFR) jsou publikace, komer?ní po?íta?ovy software a dokumentace komer?ního po?íta?ového softwaru spole?nosti, VMware distribuovány a poskytovány na základě licence koncovym u?ivatel?m z ?ad vlády Spojenych stát? pouze s těmi právy, která jsou poskytována v?em ostatním koncovym u?ivatel?m podle podmínek obsa?enych v licen?ních smlouvách, je? jsou p?ilo?eny k produkt?m a softwarové dokumentaci, a podmínek obsa?enych v tomto dokumentu.

Ustanovení o?z?eknutí se práv

Neexistuje p?íslib ani záruka, ?e informace o?webovych stránkách VMware budou správné, aktuální a úplné. Webové stránky VMware mohou obsahovat technické nep?esnosti nebo typografické chyby. Spole?nost VMware nep?ebírá ?ádnou odpovědnost (a?vyslovně odmítá odpovědnost) za aktualizaci webovych stránek spole?nosti VMware tak, aby byly informace pr?bě?ně udr?ovány aktuální nebo aby byla zaji?těna správnost ?i úplnost zve?ejněnych informací. Proto byste si měli p?edtím, ne? u?iníte rozhodnutí související se slu?bami, produkty nebo jinymi zále?itostmi popsanymi na webovych stránkách VMware, ově?it správnost a?úplnost v?ech zve?ejněnych informací. Spole?nost VMware neposkytuje ?ádná uji?tění, ?e ohlá?ené problémy odstraní, a?to ani v?p?ípadě, ?e se spole?nost VMware rozhodne poskytnout informace s?cílem vy?e?it problém.

?

V?ECHNY INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A?SLU?BY POSKYTOVANé NA WEBOVYCH STRáNKáCH VMWARE JSOU POSKYTOVáNY ?TAK, JAK JSOU“, A??SE V?EMI CHYBAMI“ A?BEZ JAKYCHKOLI ZáRUK A?JISTOT. SPOLE?NOST VMWARE VYSLOVNě A?V?CO NEJVěT?íM ROZSAHU POVOLENéM ZáKONEM ODMíTá V?ECHNY VYSLOVNé, ODVOZENé, ZáKONNé NEBO JINé ZáRUKY A?PROHLá?ENí, V?ETNě ZáRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO UR?ITY ú?EL, NáROKU NEBO NEPORU?ENí MAJETKOVYCH PRáV A?PRáV NA DU?EVNí VLASTNICTVí A?ZáRUKY VYPLYVAJíCí Z?PR?BěHU JEDNáNí, POU?ITí NEBO OBCHODNí PRAXE. ANI? BY TíM BYLA OMEZENA V?EOBECNá PLATNOST VY?E UVEDENéHO, NEPOSKYTUJE SPOLE?NOST VMWARE ?áDNOU ZáRUKU, ?E WEBOVé STRáNKY VMWARE BUDOU FUNGOVAT NEP?ERU?OVANě, V?AS, BEZPE?Ně NEBO BEZCHYBNě.

Omezení odpovědnosti

SPOLE?NOST VMWARE NEBUDE V??áDNéM P?íPADě ODPOVěDNá ZA (A) JAKOUKOLI NEP?íMOU, ZVLá?TNí, NáSLEDNOU, NáHODNOU, KáRNOU NEBO EXEMPLáRNí ?KODU NEBO (B) JAKOUKOLI ?KODU P?ESAHUJíCí 100,00?USD, V?ETNě ?KOD VYPLYVAJíCíCH ZE ZTRáTY ZISKU, P?íJM? NEBO úSPOR, ZTRáTY NEBO ?KODY NA DATECH NEBO V?D?SLEDKU P?ERU?ENí PODNIKáNí, KTERé VYPLYVAJí Z?POU?íVáNí NEBO NEMO?NOSTI POU?íVAT WEBOVé STRáNKY VMWARE NEBO LIBOVOLNé MATERIáLY, INFORMACE, PRODUKTY NEBO SLU?BY, K?NIM? JE P?ISTUPOVáNO NA TěCHTO WEBOVYCH STRáNKáCH NEBO JEJICH PROST?EDNICTVíM, A?TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TYTO ?KODY ZALO?ENY NA ZáRUCE, SMLOUVě, P?E?INU, ZáKONU NEBO JINé PRáVNí TEORII, A?TO I?V?P?íPADě, ?E SPOLE?NOST VMWARE BYLA NA MO?NOST TAKOVYCH ?KOD UPOZORNěNA (NEBO O?Ní MěLA VěDěT).

Vyjimky a?omezení

?

Některé jurisdikce neumo?ňují vylou?ení ur?itych záruk nebo omezení ?i vylou?ení odpovědnosti za ur?ité ?kody. Proto se na vás některé z?vy?e uvedenych ustanovení o?z?eknutí se práv a?omezeních odpovědnosti nemusí vztahovat. V?rozsahu, v?jakém spole?nost VMware nesmí podle p?íslu?ného práva odmítnout odvozené záruky nebo omezit svou odpovědnost, bude rozsah a?doba trvání takové záruky a?rozsah odpovědnosti spole?nosti VMware odpovídat minimu povolenému podle tohoto p?íslu?ného práva.

?

Zásady ochrany osobních údaj??

Zásady kontroly vyvozu?

Licen?ní smlouvy s?koncovym u?ivatelem?

U?ivatelské podmínky pro ú?ast v?komunitě?

国产亚洲综合视频在线