<strike id="lzvdf"></strike>
<span id="lzvdf"></span>
<span id="lzvdf"></span><strike id="lzvdf"><video id="lzvdf"><ruby id="lzvdf"></ruby></video></strike>
<strike id="lzvdf"><i id="lzvdf"></i></strike>
<strike id="lzvdf"></strike><span id="lzvdf"></span> <span id="lzvdf"><video id="lzvdf"></video></span>
<strike id="lzvdf"><video id="lzvdf"><ruby id="lzvdf"></ruby></video></strike><span id="lzvdf"><dl id="lzvdf"><ruby id="lzvdf"></ruby></dl></span><span id="lzvdf"></span>
<span id="lzvdf"></span>
<strike id="lzvdf"></strike>
<span id="lzvdf"></span>

Co děláme

Spole?nost VMware pomáhá organizacím stát se digitálními podniky, které svym zákazník?m nabízejí lep?í mo?nosti a?svym zaměstnanc?m umo?ňují odvádět tu nejlep?í mo?nou práci. Ná? software p?eklenuje vypo?etní prost?edky, cloud, sítě, zabezpe?ení a?digitální pracovní prost?edí.

Urychlení p?echodu do cloudu

Umo?ňujeme zákazník?m provozovat, spravovat, propojovat a?chránit v?echny jejich aplikace v?jakémkoli cloudu, co? jim p?iná?í sní?ení náklad?, vy??í efektivitu a?urychlení inovací.

Dal?í informace 

Transformace sítí a?zabezpe?ení

Nabízíme v?udyp?ítomné, zabezpe?ené a?kompletní mo?nosti propojení pro va?e aplikace a?data bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Dal?í informace 

Vytvo?ení digitálního pracovního prost?edí

Podporujeme ucelenou správu a?zabezpe?ení v?ech aplikací, které va?i zaměstnanci pot?ebují, a?sou?asně jim umo?ňujeme pracovat, kdekoli a?jakkoli chtějí.

Dal?í informace 

Podstatou na?eho podnikání jsou inovace

Od zalo?ení na?í spole?nosti v?roce 1998 stojí na?i zaměstnanci a?ekosystém 75?000?partner? za technologickymi inovacemi, které p?etvá?ejí celá odvětví – od bankovnictví, zdravotnictví a?státní správy a? po maloobchod, telekomunikace, vyrobu a?dopravu.

Ka?dodenně pracujeme na ?e?ení největ?ích problém? zákazník? prost?ednictvím p?evratnych technologií, jako je edge computing, umělá inteligence, blockchain, strojové u?ení nebo Kubernetes, a?vytvá?íme tak digitální základy pro urychlení dal?í vlny inovací.


Inovace ve spole?nosti VMware?

Podstatou na?eho podnikání jsou inovace

Novinky a?perspektivy 

Novinky a?perspektivy

Sedm pravidel pro vybudování skvělé spole?nosti

Patrick Morley popisuje, jak sestavil svych sedm pravidel pro vybudování kultury vedoucí k?obchodnímu úspěchu.

P?e?íst více 

Lé?ba rakoviny: mohou nám technologie pomoci najít odpově??

Rakovina je po celém světě druhou nej?astěj?í p?í?inou úmrtí. Nizozemsky ústav NKI (Nederlands Kanker Instituut) chce tuto statistiku změnit a?sna?í se najít lék s?pomocí inovativních technologií.

P?e?íst více 

V?ichni za jednoho a?technologie za v?echny

Neziskové organizace i?p?ední technologické spole?nosti – od San Francisca po Sicílii a?od Srí Lanky po Senegal – oceňují, jak organizace TechSoup prost?ednictvím inovací podporuje ?e?ení sociálních otázek. Zjistěte, jak organizace TechSoup poskytuje komunitám inovativní technologie, které pot?ebují ke zlep?ování spravedlnosti na planetě.

P?ehrát video 

Skute?ná hodnota hrani?ních za?ízení a?IoT

Bask Iyer, ?editel spole?nosti VMware pro informa?ní technologie, nabízí t?i poznatky, jak firmy získávají hodnotu z?technologií edge computingu a?internetu věcí (IoT).

P?ehrát video 
国产亚洲综合视频在线

Na?i zákazníci

D?vodem, pro? organizace d?vě?ují spole?nosti VMware, je ná? závazek ?e?it ty nejobtí?něj?í technologické problémy. Zajistil nám také loajalitu více ne? 500?000?zákazník? po celém světě.

Pomáháme spole?nosti Mercy poskytovat nemocnicím ve v?ech ?ástech světa cloudové a?mobilní slu?by, které zachraňují ?ivoty.

P?ehrát 

Pomáháme spole?nosti Node Africa zp?ístupnit cloud v?em farmá??m v?Keni, co? jim umo?ňuje dosáhnout vy??í produktivity, získat p?ístup k?finan?ním prost?edk?m a?zlep?it kvalitu svého ?ivota.

P?ehrát 

Pomáháme spole?nosti Armor ochránit transakce v?hodnotě více ne? 200?miliard USD ro?ně.

P?ehrát 

Ná? globální dopad

Vě?íme, ?e technologie jsou pozitivní hybnou silou. Je nám jasné, ?e na?e produkty, aktivity a?lidé mají souhrnně ur?ity dopad na svět, a?sna?íme se, aby v?e, co děláme, mělo ?isty pozitivní vysledek.

Hodnoty spole?nosti VMware

Na?e hodnoty EPIC2

Jako jednotlivci i?jako tym sdílíme na?e hodnoty, jejich? základem jsou realizace (execution), nad?ení (passion), ?estnost (integrity), zákazníci (customers) a?komunita (community).

?

Dal?í informace

Udr?itelnost

Udr?itelnost

Uvědomujeme si, ?e technologie mají dopad na na?i planetu, a?domníváme se, ?e inovace by měly do budoucna posouvat hranice mo?ností v?oblasti trvalé udr?itelnosti.

?

Dal?í informace

Ob?anská dobro?innost

Ob?anská dobro?innost

V?ob?anské dobro?innosti jde o?to, jakou sílu má na?e kolektivní jednání. Rozvíjíme kulturu, jejím? cílem je slou?it komunitě, a?s?vyu?itím ?asu, talentovanych pracovník? a?zdroj? spole?nosti vytvá?íme sítě poskytující pomoc ostatním.

?

Dal?í informace

Diverzita a?inkluze

Diverzita a?inkluze

Budujeme kulturu, která se zakládá na vynalézavosti a?zapojení v?ech. Ná? tym slo?eny ze zaměstnanc? r?znych národností a?kultur doká?e poskytovat vyjime?né vysledky díky tomu, ?e vyu?ívá na?e rozmanité a?dynamické znalosti a?zku?enosti.

?

Dal?í informace

Práce ve spole?nosti VMware 

giphy

Prací u?nás m??ete změnit v?echno kolem vás

U?nás máme v?ichni mo?nost dosáhnout úspěchu v?souladu s?na?imi p?edstavami. Zkoumat. Objevovat. P?icházet s?lep?ími postupy a?zp?soby práce. Ve spole?nosti VMware se pracovní místa stávají p?íle?itostmi a?odrazovymi m?stky k?budování kariéry.

P?ejít na web s?informacemi o?práci ve spole?nosti VMware 

?.?7

?

Forbes The Just 100 2019

?.?17

?

Fortune Change the World 2018

?

Tym vedení

Materiály k?prozkoumání 

Tiskové centrum

Sledujte spole?nost VMware v?médiích. P?e?těte si na?e nejnověj?í oznámení a?materiály pro média.

Události a?webcasty

Akce, místní seminá?e, ?ivě vysílané webcasty a?webiná?e spole?nosti VMware

Vztahy s?investory

Zde získáte p?ístup k?materiál?m spole?nosti VMware v?souvislosti s?financemi, akciemi a??ízením.

Partne?i

M??ete se seznámit s?více ne? 75?000 partnery nebo se stát sou?ástí ekosystému partner?.

Diverzita dodavatel?

Seznamte se se závazkem spole?nosti VMware podporovat diverzitu dodavatel? a?s?tím, jak se u?nás m??ete zaregistrovat jako spole?nost, která je dr?itelem certifikátu pro rovné p?íle?itosti.

Pobo?ky spole?nosti VMware

Zde si m??ete vyhledat umístění na?ich pobo?ek po celém světě.

Pohled na odvětví

Na webu RADIUS najdete post?ehy o?technologiích a?podnikání od na?ich zákazník?, zaměstnanc? a?odborník? z?odvětví.

Informa?ní centrum spole?nosti VMware

V?na?ich globálních centrech rádi p?ivítáme zákazníky a?partnery z?celého světa a?p?edstavíme jim mo?nosti, které spolupráce se spole?ností VMware p?iná?í.

Inovace ve spole?nosti VMware

Kultura spole?nosti VMware zamě?ená na inovace spojuje zvídavost s?realizací.

Vnit?ní kruh

Staňte se sou?ástí vybrané skupiny lidí, kte?í ovlivňují na?i budoucnost. Nahlédněte do zákulisí spole?nosti VMware a?podělte se o?své názory a?zku?enosti.

Zbo?í spole?nosti

Zde m??ete koupit oble?ení a?dárkové p?edměty spole?nosti VMware.

DELL Technologies

Zde najdete dal?í informace o?v?ech spole?nostech z?portfolia skupiny DELL Technologies.